Forsikringsbetingelser pr. 20/4 2023

Liv - og uanvendelighed

Dækningsomfang:
Der ydes 100% erstatning af forsikringssummen. Slagteværdi tilfalder forsikringen. Heste/ponyer der er chipmærkede eller som ønskes aflivet uden efterfølgende slagtning fratrækkes kr. 2.500,-
Erstatning ydes ved:
 1. Død eller aflivning iht. dyreværnsloven
 2. For stedse uanvendelighed, på grund af uhelbredelige kroniske lidelser.
 3. Død eller aflivning i forbindelse med foling.
 4. Død, i forbindelse med brand, lynnedslag, påkørsel og transportulykker inden for Danmarks grænser, såfremt ingen anden forsikring dækker samme risiko.
 5. Tyveri eller bortkomst, såfremt ingen anden forsikring dækker samme risiko.
Erstatning kan, efter forsikringstagerens valg, ydes med 45% af forsikringssummen, hvorefter hesten tilhører forsikringstageren og kan derefter ikke genforsikres.

 

Foster- følforsikring

Kan kun tegnes som tillægsforsikring i forbindelse med liv – og uanvendelighedsforsikring og meddelelse herom, sker ved skriftlig henvendelse til forsikringen, SENEST 3 mdr. før forventet foling.

Dækningsomfang:
Erstatning ydes med 20% af hoppens forsikringssum ved:
 1. Dokumenteret kastning efter 8. drægtighedsmåned.
 2. Dødfødte føl eller aflivning i henhold til dyreværnsloven.
  • Tvillingeføl, betragtes som et føl, lever et af føllene bortfalder erstatningen.
 3. Føl er forsikret med samme dækningsomfang som hoppen, indtil november måned i fødselsåret.
 4. Føl kan forsikres selvstændigt, 14 dage efter fødslen, dog uden refusion af allerede indbetalt præmie.
Forbehold:
 1. Der udbetales kun erstatning 3 gange for samme hoppe.
 2. Der ydes ikke erstatning, dersom kastning eller føllets død, skyldes hoppens død.
OBS!
Sygdomme hos følhopper, som opstår i forbindelse med drægtighed eller foling, dækkes kun hvis der er tegnet foster- følforsikring.

Præmie: 2% af hoppens forsikringssum – forfalder 1. maj.

Sygeforsikring

Kan kun tegnes som tillægsforsikring i forbindelse med livs – og uanvendelighedsforsikring.

Dækningsomfang:
I forbindelse med sygdom eller tilskadekomst dækker forsikringen 50% af dyrlægebehandling foretaget af dansk registreret dyrlæge og af udgifter til receptpligtig medicin. Der kan max udbetales 50 % af forsikringssummen pr. kalender år. Jf. dog yderligere generelle bestemmelser punkt 12 vedr. ophold i udlandet.

Forsikringen dækker ikke

Gældende for alle forsikringsgrupper:

 1. Behandlinger såsom vaccinationer, undersøgelse for orm, ormekur, jern- og vitamintilskud, stimulerende præparater, tilskudsfoder, vedligehold af tænder, beslag og sygebeslag. Kiropraktik efter 1. maj 2009.
 2. Kastration, klap- eller urhingsteoperation og behandling af følgesygdomme som følge af samme.
 3. Gynækologiske undersøgelser, drægtighedsundersøgelse, frugtbarhedsbehandling.
 4. Transportomkostninger samt pension ved ophold på klinik eller dyrehospital.
 5. Kroniske lidelser, som indtræder inden 30 dage efter forsikringens ikrafttræden.
 6. Umedgørlighed som følge af karakterfejl.
 7. Naturkatastrofer krigs – og atomskader.
 8. Skader som er dækket af anden forsikring.

Forbehold

For alle forsikringsgrupper, er enhver erstatningsudbetaling betinget af:

 1. At hesten ikke lider af en, før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse.
 2. At e.v.t. påkrævet dyrlægeattest, for optagelse i forsikringen, ikke er over 8 dage gammel.
 3.  At død, sygdom eller skade ikke skyldes mishandling vanrøgt eller forsømmelse.
 4. At der ved ethvert påkrav om erstatning foreligger attest (se note om krav) fra dyrlæge (max. 3 mdr. gammel).
 5. At der rettidig har været tilkaldt dyrlæge og den af dyrlægen foreskrevne behandling er taget til følge.
 6. At hesten ikke aflives inden forudgående henvendelse til selskabet eller dennes repræsentant jfr. dog dyreværnsloven.
 7. At der ved tyveri foreligger politianmeldelse. Erstatningen ved tyveri udbetales først efter 3 mdr.
 8. At dyrlægeregninger som indsendes til refusion er originalregninger, herunder gælder videresendte mails fra dyrlæger med faktura, og ikke over ½ år gamle.
 9. At skaden er anmeldt inden forsikringstidens udløb
 10. Forsikringen kan, i tilfælde af død eller aflivning, kræve hesten obduceret. Skyldes dødsårsagen en før forsikringens ikrafttræden bestående sygdom eller lidelse, bortfalder erstatningen og omkostningerne bæres alene af forsikringstageren. I modsat fald af forsikringen.

Generelle bestemmelser

 1. Forsikringen optager rideheste indtil en alder af 13 år
 2. Forhøjelse af forsikringssummen kan ske ved ny vurdering indtil hestens 13 år.
 3. Fra hestens fyldte 14.år nedsættes erstatningen med 10% pr. år i 5 år, uden reduktion i præmien. Erstatningen vil herefter være stationær og udgøre 50% af den oprindelige forsikringssum. (heste fylder år den 1/1)
 4. Forsikringen optager ikke væddeløbsheste.
 5. Forsikringen kan uden begrundelse nægte forsikringssøgende optagelse.
 6. Repræsentanten kan kræve dyrlægeattest for optagelse i forsikringen. Ved forsikringssum over kr. 20.000 er en dyrlægeundersøgelse, med udført bøjeprøve, af hesten/ponyen en forudsætning.
  Ved indsendelse af fejlfri dyrlægeundersøgelse kan forsikringen tegnes uden repræsentanten skal ud og besigtige hesten/ponyen.
 7. Omkostninger, vedrørende attester, betales af forsikringstager.
 8. En forsikret hest må ikke aflives uden forudgående henvendelse til forsikringen eller repræsentanten, jfr. dog dyreværnsloven §15.
 9. Transport, til slagteri eller destruktion, og omkostninger af samme forestås af ejeren.
 10. Erstatningen for en aflivet hest kommer først til udbetaling, når forsikringen har modtaget en afregning fra autoriseret dansk slagteri eller dokumentation fra destruktion.
 11. Forsikringen forbeholder sig ret til ændring af forsikringsvilkår og forsikringens vedtægter samt regulering af præmier.
 12. Forsikringen dækker sygdom og tilskadekomst under ophold i udlandet i en tidsbegrænset periode på max. 8 uger.
  Opholdet skal meddeles forsikringen med angivelse af afrejsedato og forventet dato for hjemkomst. Dokumentation herfor kan kræves.
 13. Skal hesten opholde sig i længere tid i Danmark uden for vort forsikringsområde, skal det godkendes af forsikringen.

Optagelse i forsikringen

Forsikringen står åben for heste og hesteejere i Viborg og omegn (afstand af 75 km fra Viborg).

Medlemmerne er gensidig ansvarlig for forsikringens forpligtelser og hæfter indbyrdes i forhold til den ordinære præmie for regnskabsåret, eller den del af dette for hvilken medlemmet har været betalingspligtig.

I øvrigt gælder bestemmelser i lov om forsikringsaftaler, i det omfang, de ikke måtte være fraveget i disse til enhver tid gyldige bestemmelser, samt selskabets vedtægter.

Forsikringens varighed.

Forsikringsperioden er halvårlig og fornyes fortløbende indtil, den skriftlig opsiges, af en af parterne.

Præmiebetaling.

Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og derefter halvårlig opkrævning d. 1.maj og 1.november.

Betales præmien ikke efter påkrav, sender selskabet en rykker, tidligst 14 dage efter forfaldsdagen, pålagt et rykkergebyr. Er præmien ikke betalt ved udløbet af anførte betalingsfrist, ophører selskabets dækningsansvar.

Mindste præmiebetaling er 3 mdr.

Efter erstatningsudbetaling, ydes der ikke tilbagebetaling af allerede indbetalt præmie.

Ved salg eller afmelding, ydes der refusion af restpræmie, min. 1mdr.

Ejerskifte – flytning

Ethvert ejerskifte skal uden ophold meddeles til selskabet. Sker dette ikke bortfalder forsikringen.

Ny ejer kan overtage forsikringen, under forudsætning af at de bor i vores forsikringsområde, og den træder i kraft når der foreligger en ny underskreven police på hesten/ponyen.
Ved overtagelse af en forsikret hest bortfalder ”Forsikringen dækker ikke” punkt 5 og ”Forbehold” punkt 1 ligesom hestens alder ikke er nogen hindring for at fortsætte forsikringen i ny ejers navn.

Forsikringstager er pligtig til straks at meddele ændring i adresse, opstaldingsadresse, tlf. og mail. Sker det ikke kan det medføre at forsikringen er ophørt.

Opsigelse

Opsigelse kan til ethvert tidspunkt ske skriftlig fra begge sider, med 14 dages varsel.

Salgsforsikring

Salgsforsikringen koster ½ års præmie og giver forsikringstager retten til at genindtræde i forsikringen under samme vilkår som på opsigelsestidspunktet.
Forudsætningen er at forsikringstager må tage hesten tilbage i henhold til købelovens bestemmelser. Salgsforsikringen gælder i en 2 årig periode efter salgsdato.

NOTE- Krav til indhold i attesten

At det er en attest, ikke en erklæring eller udtalelse. (Jura).
Præcis beskrivelse af ejerforhold og hesten, fx chipnr.
Beskrivelse af sygdomsforløbet med datoer for undersøgelser og behandlinger.
Evt. begrundelse for fravalgte undersøgelser/behandlinger som ofte vil anvendes til den givne lidelse.
Konklusion.

Vedtægter

Kontakt os

Viborg & Omegns Hesteforsikring G/S har siden 1892 forsikret heste i, og omkring, Viborg.

Skal vi også forsikre din hest?