Vedtægter

Forsikringens ledelse

 1. Forsikringens ledelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, som vælges af general-forsamlingen.
  Efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, der alle vælges for 1 år. Forannævnte kan genvælges.
 2. Forsikringens daglige funktioner forestås af personale, som er ansat af bestyrelsen.
  Løn og kontortid aftales mellem bestyrelse og personale.
 3. Forsikringens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.
 4. Regnskabsføreren fremlægger regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling.
 5. Efter stedfunden revision, skal beretning herom indføres i revisionsprotokollen.
 6. Revisorerne får kørselsgodtgørelse for revisionen.
 7. Bestyrelsen skal:
  • Tilse at forsikringsbetingelser og vedtægter overholdes.
  • Træffe beslutning om erstatningsudbetaling.
  • Anvise øvrige udgifter.
  • Fremlægge forhandlingsemner.
  • Stille forslag til ændring af betingelser / vedtægter.
  • Træffe beslutning om præmieregulering.
  • Indkalde til generalforsamling.
  For at vedtage en for forsikringen bindende beslutning, fordres mindst 3 bestyrelsesmedlemmers tilstedeværelse.

Forsikringens repræsentanter.

 1. Bestyrelsen udvælger kredsrepræsentanter til at varetage forsikringens interesser i de områder, hvor medlemstallet gør det nødvendigt.
  Kredsrepræsentanterne, skal til enhver tid rette sig efter, de på generalforsamlingens eller bestyrelsens givne instrukser og påtager sig i øvrigt:
  • at virke for forsikringens udbredelse.
  • at der, i forsikringen, ikke optages medlemmer som kan frygtes at påføre selskabet unødig tab.
  • at udfærdige forsikringspolicer i forbindelse med vurdering af heste.
  • at underrette bestyrelsen, såfremt det er ham kendt at noget kan være til hinder for forsikringsudbetaling.
 2. Repræsentanterne får kørsels- og telefongodtgørelse for hver police, ved indsendelse af kørselsregnskab.

Forsikringens midler.

 1. Grundfonden må ikke udloddes til medlemmerne eller på anden måde formindskes, medmindre det er nødvendigt for, at dække et underskud der ikke kan dækkes af selskabets anden formue.
 2. Forsikringens midler skal anbringes i kreditforeningsobligationer, investeringsforening som hovedsagligt investerer i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer eller i bank.
 3. I tilfælde af selskabets opløsning, fordeles formuen blandt de medlemmer, hvoraf forsikringen til den tid består.
  Fordelingen skal stå i forhold forsikringssummen, dersom ikke andet vedtages, af en i dette øjemed indvarslet generalforsamling. med samme majoritet som til opløsningsbeslutningen.

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er forsikringens øverste myndighed og er for alle stemmeberettigede medlemmer.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes i Viborg kommune en gang årligt i februar måned.
 3. Indkaldelse hertil sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til repræsentanterne, der samtidig tilsendes et eksemplar af det reviderede regnskab. Endvidere annonceres dato og sted for afholdelse på foreningens hjemmeside senest 14 dage før.
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte:
  • Valg af dirigent og protokolfører.
  • Formandens beretning.
  • Regnskabsførerens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  • Behandling af indkomne forslag, herunder ændring i forsikringens vedtægter som skal være anført i dagsordenen.
  • Valg til bestyrelsen.
  • Valg af suppleant.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.
 5. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen samt 2 suppleanter og 2 revisorer.
  Valgene foretages som flg.:
  • På lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor.
  • På ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor.
  Revisorerne skal vælges blandt medlemmer uden for bestyrelsen.
 6. Et bestyrelsesmedlems funktionsperiode er på 2 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
 7. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der, til ændring af vedtægter, 2/3 af de afgivne stemmer.
 8. Til vedtagelse af forsikringens opløsning kræves 3/4 af samtlige stemmeberettigede.
 9. Hvis 5 medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftlig.
 10. Forslag og ændringer der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal skriftlig være indsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 11. Repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer får kørselsgodtgørelse til generalforsamlingen.
 12.  

Ekstraordinær generalforsamling.

 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten 3 bestyrelsesmedlemmer – 2/3 af repræsentanter – eller 50 % af medlemmer forlanger det.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes snarest muligt og inden 2 måneder efter det afgivne ønske derom.